W9864G2GH-7 – 64Mb x 32bits SDRAM

80.000 

Winbond RAM 64Mb W9864G2GH-7  – 512K X 4 Banks X 32bits Sdram
Tải datasheet